00-31-492-210200 info@bizzee.nl

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BIZZEE

1.0 Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten, alsmede op alle onderhandelingen, aangegaan door Bizzee, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met een Contractant en dit in het kader van alle activiteiten waarbij Bizzee diensten en/of zaken van welke aard dan ook levert aan een Contractant, alles in de ruimste zin des woords. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden en condities wordt door Bizzee nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door de Contractant naar de toepasselijkheid van haar eigen (algemene) voorwaarden wordt door Bizzee dan ook niet aanvaard, tenzij Bizzee uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.

1.3 Indien de Contractant een offerte c.q. opdrachtbevestiging van Bizzee, waarin wordt verwezen naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, heeft aanvaard en (zonder commentaar) heeft behouden, geldt zulks als (stilzwijgende) instemming met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door de Contractant.

1.4 Een Contractant die eenmaal op de (onderhavige) algemene voorwaarden van Bizzee heeft gecontracteerd wordt geacht bij eventueel daarna bij Bizzee geplaatste orders danwel van Bizzee ontvangen orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.5 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze voorwaarden.

1.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing. In dat geval zullen partijen met elkaar in overleg treden teneinde in redelijkheid een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en strekking van deze bepaling in acht wordt genomen.

1.7 Onder Contractant dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Bizzee een verbintenis is aangegaan dan wel een aanbod van Bizzee daartoe heeft ontvangen, in de zin van lid 1, met inbegrip van diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel. Een Contractant die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt als consument beschouwd.

2.0 Aanbiedingen en offertes:

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, hoe ook genaamd en in welke vorm ook gedaan, door of namens Bizzee, met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, zijn te allen tijde geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Bizzee is aangegeven.

2.2 De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de Contractant verstrekte gegevens en op de uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden.

2.3 Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat dat door de Contractant wordt aanvaard, heeft Bizzee het recht de uitgebrachte aanbieding c.q. offerte binnen drie werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding ervan te herroepen. De Contractant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Bizzee opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Bizzee zijn aanbieding baseert.

2.4 Bizzee kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.

3.0 Totstandkoming overeenkomst:

3.1 Alle overeenkomsten komen eerst tot stand nadat Bizzee de aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of door een begin van feitelijke uitvoering door Bizzee. Orders die door de Contractant bij Bizzee worden geplaatst per telefoon of e-mail komen pas tot stand door schriftelijke bevestiging door Bizzee. In ieder geval wordt de overeenkomst eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, indien Bizzee de uitvoering van de opdracht ter hand neemt, in verband met de spoedeisendheid van de opdracht. In dat geval zal de door Bizzee aan de Contractant toe te zenden factuur gelden als opdrachtbevestiging. De Contractant heeft alsdan geen mogelijkheid tegen die opdrachtbevestiging te protesteren.

3.2 Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van Bizzee tot stand gebracht, binden Bizzee pas nadat de overeenkomsten door Bizzee schriftelijk zullen zijn bevestigd, danwel nadat Bizzee tot uitvoering zal zijn overgegaan.

3.3 De opdrachtbevestiging van Bizzee wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de Contractant binnen twee dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan Bizzee uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht.

3.4 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Bizzee zijn bevestigd. Na aanvang van de opdracht worden wijzigingen, schriftelijk en in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen opgegeven door de Contractant, pas door Bizzee doorgevoerd indien zij schriftelijk door Bizzee zullen zijn bevestigd. Wijziging in een reeds door Bizzee aanvaarde opdracht van de zijde van de Contractant kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.

3.5 Indien Bizzee, om haar moverende redenen, besluit de opgegeven wijzigingen niet door te voeren, zal de Contractant nimmer gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en blijft de Contractant onverkort aansprakelijk voor betaling van de door Bizzee reeds gemaakte kosten, alsmede het bedrag uit hoofde van winstderving door Bizzee.

3.6 Bizzee is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de Contractant danwel uitgevoerd daar zulks naar het oordeel van Bizzee strikt noodzakelijk was, aan de Contractant in rekening te brengen.

3.7 Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken gemaakt door de Contractant met door Bizzee ingeschakelde derden, personeelsleden van Bizzee hieronder nadrukkelijk begrepen, verbinden Bizzee slechts indien zij door Bizzee zelf schriftelijk worden bevestigd.

3.8 De Contractant geeft Bizzee nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan telkens per deelaflevering de Contractant afzonderlijk te factureren. Iedere deelaflevering geldt als afzonderlijke aflevering in de zin van deze voorwaarden.

3.9 Bizzee is bevoegd de totstandkoming alsmede de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens Bizzee overeenkomsten aan te gaan met Contractanten.

3.10 Alle onkosten die Bizzee op verzoek van de Contractant in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden heeft gemaakt komen integraal ten laste van de Contractant, tenzij partijen anders overeenkomen.

3.11 Indien Bizzee om haar moverende redenen besluit dat specifieke eisen van de Contractant niet zullen worden uitgevoerd, zal Bizzee zulks aan de Contractant berichten. De Contractant kan Bizzee daarvoor niet aansprakelijk stellen en Bizzee is nergens toe verplicht.

 

4.0 Annulering:

Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de Contractant is de Contractant verplicht tot vergoeding van alle door Bizzee gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Bizzee wegens de niet uitvoering van de overeenkomst. De vergoedingen bedragen minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Bizzee om volledige schadevergoeding van de Contractant te verlangen. 

5.0 Prijzen:

5.1 Alle door Bizzee in aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, vervoerskosten, verzendkosten en verpakking/emballage, tenzij door Bizzee anders is aangegeven en/of overeengekomen.

5.2 De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het sluiten van de overeenkomst, de uitvoering en de financiële afwikkeling daarvan, komen voor rekening van de Contractant.

5.3 Indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging door Bizzee c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de levering, één of meer der prijsbepalende kostprijsfactoren zoals inkoopprijzen van zaken, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, belastingen, valutakosten, sociale- of overheidslasten, verpakkingskosten, assurantiepremies en dergelijke stijgen, heeft Bizzee het recht de verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te passen en deze aan de Contractant door te berekenen.

5.4 De wijzigingen in de overeengekomen prijs zoals bedoeld in het vorige lid geven de Contractant niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden, behalve indien de Contractant een consument is, dit laatste evenwel tenzij bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden. Een door Bizzee doorgevoerde wettelijke prijsverhoging levert nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

5.5 Bij gerechtvaardigde ontbinding van de overeenkomst door de consument ingevolge het in het vorig lid bepaalde blijft de consument gehouden het tot dan toe door Bizzee gepresteerde met Bizzee af te rekenen op basis van de prijzen zoals overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

 

6.0 Betalingswijze:

6.1 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data opnemen waarop Bizzee de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de Contractant in rekening brengt. Facturen worden door de Contractant betaald via overboeking op de bankrekening van Bizzee conform de betalingscondities zoals vermeld op de van Bizzee ontvangen factuur. Bij gebreke van een specifieke regeling geldt de standaard betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum. De eventuele kosten van betalingsverkeer verbonden aan de door de Contractant te verrichten betaling komen volledig voor rekening van de Contractant.

6.2 Betaling geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant is nimmer gerechtigd een beroep te doen op een opschortingsrecht danwel verrekeningsrecht van betalingsverplichtingen jegens Bizzee.

6.3 In geval sprake is van een periodieke betalingsverplichting zijdens de Contractant, geldt dat Bizzee harerzijds steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de tot dan geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Contractant niet akkoord gaat met een dergelijke aanpassing, is de Contractant gerechtigd om binnen een termijn van dertig dagen na kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de voorgenomen aanpassing in werking zou treden.

6.4 In geval de Contractant in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen zij aan Bizzee verschuldigd is, is de Contractant van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing danwel ingebrekestelling van de zijde van Bizzee is vereist. In dat geval is de Contractant aan Bizzee de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

6.5 Door de Contractant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Contractant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6 Bizzee is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan incassering van haar vordering(en) op de Contractant. Bizzee is gerechtigd haar vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de Contractant, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de vertragingsrente en vermeerderd met de omzetbelasting, zulks met een minimum van € 250,- vermeerderd met de omzetbelasting. Tevens is de Contractant de door Bizzee eventueel gemaakte kosten terzake van een (mislukte) mediation verschuldigd.

6.7 Bizzee is gerechtigd orders van de Contractant te weigeren en leveringen uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot aan het moment waarop de Contractant zorg zal hebben gedragen voor aflossing van al het verschuldigde aan Bizzee.

6.8 Niet-betaling van een factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle vorderingen van Bizzee op de Contractant opeisbaar worden, waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing, danwel ingebrekestelling van de zijde van Bizzee is vereist.

6.9 Bizzee is steeds gerechtigd van de Contractant te verlangen dat zij hetzij de overeengekomen tegenprestaties vooruit betaalt, hetzij dat zij een in het bancaire verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt, zoals een onherroepelijke bankgarantie voor de nakoming van al hetgeen Bizzee van de Contractant uit hoofde van de overeenkomst of uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

6.10 Indien de Contractant niet de verlangde vooruitbetaling voldoet of de verlangde zekerheid op genoegzame wijze, dit ter beoordeling door Bizzee, aantoont, heeft Bizzee het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

 

7.0 Geheimhouding en personeel:

7.1 De Contractant zal het bestaan, de aard en de inhoud van enige met Bizzee gesloten overeenkomst evenals alle overige bedrijfsinformatie waarvan de Contractant weet of zou kunnen danwel moeten weten dat deze van vertrouwelijke aard is te allen tijde geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizzee. De Contractant die vertrouwelijke gegevens van Bizzee ontvangt, zal deze gegevens slechts aanwenden voor het doel waarvoor deze gegevens aan haar zijn verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door Bizzee als zodanig zijn aangemerkt.

7.2 Tenzij na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bizzee, is het de Contractant verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst alsook gedurende één jaar na beëindiging daarvan medewerkers van Bizzee die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van enige met Bizzee gesloten overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins direct of indirect voor zich werkzaamheden te laten verrichten c.q. hen hiertoe te benaderen.

7.3 Bij overtreding van het in dit artikel gestelde zal Bizzee een direct opeisbare boete aan de Contractant opleggen van € 7.000,- voor iedere overtreding dan wel iedere dag dat de overtreding voortduurt. Het bedrag van de boete wordt door de Contractant direct betaald na eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan de Contractant.

7.4 De Contractant vrijwaart Bizzee voor aanspraken van derden wier persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Contractant wordt verricht en waartoe de Contractant uit hoofde van de wet gehouden is.

 

8.0 Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en retentie:

8.1 Alle door Bizzee aan de Contractant geleverde zaken blijven te allen tijde eigendom van Bizzee totdat de Contractant heeft voldaan aan al haar verplichtingen ten opzichte van Bizzee strekkende tot betaling van de overeengekomen tegenprestaties/de koopprijs voor geleverde danwel te leveren zaken, alsmede strekkende tot betaling van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst.

8.2 De zaken die vallen onder het eigendomsvoorbehoud van Bizzee mogen nimmer worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop en/of huurverkoop hieronder begrepen en evenmin mogen zij op enigerlei wijze worden verkocht danwel vervreemd danwel verplaatst naar een andere locatie als overeengekomen. De Contractant is voorts gehouden deze zaken apart te houden en voldoende duidelijk als afkomstig van Bizzee te waarmerken.

8.3 Indien de Contractant in gebreke blijft door Bizzee geleverde zaken volledig te betalen, is Bizzee bevoegd zonder enige ingebrekestelling alle door haar geleverde zaken terug te nemen. Een beroep op het eigendomsvoorbehoud leidt tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd het recht van Bizzee tot het vorderen van schadevergoeding.

8.4 De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van de Contractant.

8.5 De Contractant is gehouden ervoor zorg te dragen dat de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud van Bizzee vallen afdoende verzekerd zijn tegen risico’s waartegen verzekering gebruikelijk is (brand, diefstal, water- en stormschade hier nadrukkelijk onder begrepen) of door Bizzee wenselijk wordt geoordeeld. De Contractant is gehouden om in geval van twijfel Bizzee op eerste verzoek een exemplaar van haar verzekeringspolis in dit verband voor te leggen.

8.6 De Contractant is verplicht om in geval van een faillissementsaanvraag of surséance van betaling, een verzoek tot schuldsanering of in geval van (conservatoire) maatregelen jegens haar over door Bizzee geleverde zaken, onverwijld Bizzee daarvan in kennis te stellen zodat Bizzee haar eigendomsrecht geldend kan (doen) maken. Hetzelfde geldt in geval derden rechten doen gelden met betrekking tot zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsrecht rust.

8.7 Indien de Contractant (mede) uit door Bizzee geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Contractant die zaak slechts voor Bizzee en houdt de Contractant de nieuw gevormde zaak voor Bizzee totdat de Contractant alle uit hoofde van enige overeenkomst verschuldigde bedragen aan Bizzee heeft voldaan. Tot het moment van voldoening kan Bizzee alle mogelijke eigendomsrechten ten aanzien van de nieuw gevormde zaak uitoefenen.

8.8 Bizzee is te allen tijde gerechtigd om de in het kader van de overeenkomst van de Contractant ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Bizzee onder zich te houden totdat de Contractant alle aan Bizzee verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

9.0 Risico:

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Contractant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Contractant of een hulppersoon van de Contractant zijn gebracht.

10.0 Rechten van intellectuele of industriële eigendom:

10.1 Alle rechten van intellectuele- of industriële eigendom met betrekking tot de van Bizzee afkomstige of door Bizzee ontwikkelde of gebruikte materialen, zaken, computerprogramma’s, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, werkwijzen, patronen, adviezen, modellen, tekeningen, dessins, prototypes, drukwerk, brochures, websites, catalogussen, rapporten, schema’s, monsters, begrotingen en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Bizzee, haar licentiegevers of haar toeleveranciers, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de Contractant of van de door de Contractant ingeschakelde derden, waaronder begrepen eigen personeel van Bizzee. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens, ingebruikgeving daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Bizzee voorbehouden. Op eerste verzoek van Bizzee dienen genoemde items, met uitzondering van de geleverde zaken, onmiddellijk aan Bizzee te worden geretourneerd. De Contractant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Contractant is bijgevolg uitgesloten. Een aan de Contractant toekomend recht is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

10.2 Het is de Contractant niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Bizzee over te gaan tot omverpakking van de door Bizzee geleverde zaken danwel tot het verwijderen van de etikettering danwel de labels en de onderscheidingstekens, zoals aangebracht door Bizzee, danwel de veiligheidsvoorschriften, handleiding, gebruiksaanwijzing, indien het product wordt doorverkocht.

10.3 Indien in afwijking van artikel 10.1 Bizzee bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, wordt een zodanige verbintenis steeds uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor de Contractant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op de Contractant, dan laat dit de bevoegdheid van Bizzee onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een dergelijke overdracht het recht van Bizzee aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van de Contractant zijn of worden gedaan.

10.4 Het is de Contractant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

10.5 Het is Bizzee toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. De Contractant zal te allen tijde haar medewerking verlenen aan een dergelijke technische maatregel. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de Contractant geen reservekopie van de programmatuur kan maken, zal Bizzee de Contractant desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

10.6 Tenzij Bizzee een reservekopie van de programmatuur aan de Contractant ter beschikking stelt, mag de Contractant uitsluitend één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te allen tijde te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijk exemplaar (zie artikel 10.4).

10.7 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is de Contractant na voorafgaand overleg met Bizzee gerechtigd tot verbetering van fouten in de haar ter beschikking gestelde programmatuur in geval dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Bizzee schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien de Contractant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De Contractant is gehouden van fouten onverwijld melding aan Bizzee te maken.

10.8 In geval een derde een rechtsvordering jegens de Contractant instelt gebaseerd op de stelling dat door Bizzee zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, is de Contractant gehouden Bizzee onverwijld schriftelijk hierover te informeren. De Contractant zal Bizzee de nodige volmachten, informatie en alle noodzakelijke medewerking verlenen om haar in staat te stellen zich, zo nodig namens de Contractant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren en/of in de procedure te voegen.

10.9 Voor zover nodig zal Bizzee de Contractant vrijwaren tegen claims van derden zoals bedoeld in het vorig lid. Bizzee zal de Contractant terzake nimmer vrijwaren indien de verweten inbreuk verband houdt met: (i) door de Contractant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Bizzee ter beschikking gestelde materialen; (ii) wijzigingen die de Contractant in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Bizzee zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Bizzee een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Bizzee zo mogelijk ervoor zorgdragen dat de Contractant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de Contractant.

10.10 Indien Bizzee naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze ervoor kan zorgdragen dat de Contractant het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Bizzee het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Bizzee zal hiertoe niet overgaan dan na voorafgaand overleg met de Contractant.

10.11 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Bizzee wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden dan hetgeen daartoe in dit artikel is bepaald is geheel uitgesloten, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen eventuele aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Bizzee voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen: (i) in een niet door Bizzee gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door Bizzee geleverde of verstrekte zaken of programmatuur, of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

10.12 De Contractant garandeert te allen tijde aan Bizzee dat rechten van derden zich op geen enkele wijze verzetten tegen de beschikbaarstelling aan Bizzee van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De Contractant zal Bizzee te allen tijde vrijwaren tegen elke actie van derden die gebaseerd is op de stelling dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

11.0 Medewerking Contractant; telecommunicatie:

11.1 De Contractant zal Bizzee steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen in de gewenste vorm verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot haar gebouwen. De Contractant is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (juistheid van) door haar verschafte gegevens of inlichtingen.

11.2 Bizzee is steeds gerechtigd om kosteloos gebruik te maken van de aan de Contractant toebehorende apparatuur voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Kosten ten behoeve van ter beschikking gesteld(e) apparatuur, energie, elektriciteit en dergelijke zijn te allen tijde voor rekening van de Contractant.

11.3 Indien de Contractant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, expertise, ervaring, capaciteit en kwaliteit. De Contractant draagt ervoor zorg dat werkzaamheden en leveringen door haar personeel en/of door derden (die niet tot de werkzaamheden van Bizzee of door haar ingeschakelde derden behoren) tijdig en op zodanige wijze worden verricht dat de door Bizzee te verrichten werkzaamheden daarvan geen hinder c.q. vertraging ondervinden. De Contractant is aansprakelijk voor schade aan de door Bizzee verrichte werkzaamheden als gevolg van door de Contractant of in haar opdracht ingeschakelde derden.

11.4 De Contractant is te allen tijde ertoe gehouden Bizzee in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden op normale wijze uit te voeren en daartoe al het mogelijke te verrichten in de ruimste zin des woords.

11.5 De Contractant draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in haar organisatie van de van Bizzee afkomstige apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Bizzee te verlenen diensten. Tevens is de Contractant verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

11.6 Indien de Contractant programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan Bizzee ter beschikking stelt, zullen deze minimaal voldoen aan de door Bizzee voorgeschreven specificaties.

11.7 Indien de Contractant de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Bizzee stelt of indien de Contractant op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Bizzee het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Bizzee tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

11.8 Ingeval medewerkers van Bizzee op locatie van de Contractant werkzaamheden verrichten, draagt de Contractant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. De Contractant vrijwaart Bizzee voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Bizzee, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die het gevolg is van enig handelen of nalaten van de Contractant of van onveilige situaties binnen haar organisatie. De Contractant zal de binnen haar organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Bizzee kenbaar maken.

11.9 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de Contractant verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Bizzee staan. Bizzee is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Contractant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Bizzee of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is Bizzee gerechtigd de Contractant toegangsof identificatiecodes toe te wijzen. Bizzee kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. De Contractant behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Bizzee is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

 

12.0 Leveringstermijnen:

12.1 Door Bizzee aangegeven leveringstijden en/of perioden waarbinnen diensten door haar worden uitgevoerd en/of verstrekt zijn geheel vrijblijvend en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, hoezeer Bizzee al het mogelijke zal doen om levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Zij gaan bovendien pas in nadat Bizzee de opdracht heeft bevestigd. De door Bizzee aangegeven leveringstijden zijn steeds naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Bizzee bekend waren. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Bizzee en Contractant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

12.2 Bizzee is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Bizzee gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.

12.3 Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Contractant Bizzee schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Bizzee een redelijke termijn van tenminste 21 kalenderdagen dient te worden gesteld waarin Bizzee alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Bizzee derhalve niet in verzuim.

12.4 Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de Contractant nimmer aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bizzee, fouten van diens niet-leidinggevende personeelsleden hieronder nadrukkelijk niet begrepen.

12.5 Is in de opdrachtbevestiging niet expliciet een leveringstermijn genoemd, dan zal Bizzee leveren met inachtneming van een in de branche gebruikelijke redelijke termijn.

12.6 Uitstel van een leveringstermijn op verzoek van de Contractant kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bizzee, onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening en risico van de Contractant blijven. In dat geval is de door Bizzee aan de Contractant te verstrekken kostenopgave bindend voor de Contractant.

 

13.0 Klachten en klachttermijnen:

13.1 Klachten ten aanzien van de door Bizzee verstrekte dienstverlening dienen te allen tijde uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking daarvan door de Contractant bij aangetekend schrijven aan Bizzee kenbaar te worden gemaakt, waarbij melding moet worden gemaakt van de aard van het gebrek en waarbij Bizzee in de gelegenheid moet zijn gesteld de gegrondheid daarvan te verifiëren.

13.2 Klachten worden niet in behandeling genomen indien door Bizzee geleverde diensten c.q. producten van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd door of samenhangend met handelingen of nalaten van de Contractant en de door deze eventueel ingeschakelde derden, danwel indien deze producten c.q. diensten geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn, danwel een gebrek vertonen ten gevolge van een ander dan normaal gebruik danwel ten gevolge van opzet, roekeloosheid of het niet geven van gevolg aan instructies van Bizzee danwel ten gevolge van abnormale werkcondities of ondeskundig gebruik.

13.3 In geval de klacht betrekking heeft op een defect dat voortvloeit uit een tekening, schets, ontwerp of specificatie die is verstrekt door de Contractant, zal Bizzee niet gehouden zijn de klacht in behandeling te nemen.

13.4 Indien de klacht gegrond blijkt, heeft Bizzee de keuze de desbetreffende producten c.q. diensten op haar kosten te vervangen, danwel herstelwerkzaamheden uit te voeren, danwel het terzake betaalde bedrag aan de Contractant terug te storten zonder dat Bizzee tot meer gehouden zal zijn.

13.5 Niet naleving door de Contractant van het bepaalde in dit artikel leidt ertoe dat de Contractant geacht wordt de door Bizzee verstrekte producten c.q. diensten algeheel deugdelijk te hebben aanvaard.

13.6 Ook indien de Contractant (tijdig) reclameert, blijft de Contractant gehouden tot voldoening van de overeengekomen betalingsverplichting. Bizzee is niet gehouden een reclame in behandeling te nemen zolang de Contractant enige factuur voor geleverde producten c.q. diensten onbetaald laat.

13.7 De Contractant verplicht zich, indien Bizzee zulks wenselijk acht, Bizzee de gelegenheid te geven een verificatie te laten verrichten naar de gegrondheid van de klacht door een door Bizzee aan te wijzen deskundige, bij gebreke waarvan ieder reclamerecht vervalt. De kosten van de expertise komen geheel voor rekening van de Contractant indien de door de Contractant ingestelde klacht geheel dan wel gedeeltelijk ongegrond blijkt te zijn.

13.8 Klachten met betrekking tot verzonden facturen kunnen slechts in behandeling worden genomen indien deze schriftelijk binnen 7 dagen na de factuurdatum bij Bizzee zijn ingediend. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, is de Contractant aan het factuurbedrag gebonden. Indien de klachten gegrond blijken, zal Bizzee over kunnen gaan tot aanpassing van het factuurbedrag. Ook hier geldt dat Bizzee niet gehouden is een klacht in behandeling te nemen zolang de Contractant enige factuur voor geleverde zaken onbetaald laat en dat de klacht de Contractant niet ontheft van de overeengekomen betalingsverplichting(en).

 

14.0 Garantie:

14.1 Ten aanzien van door Bizzee geleverde producten c.q. diensten is uitsluitend de garantie van toepassing die door haar licentiegever of toeleverancier wordt verstrekt.

14.2 De Contractant kan geen recht op garantie doen gelden indien deze in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Bizzee. De garantie vervalt indien gebreken zijn veroorzaakt door fouten en/of verzuimen van de Contractant of van door de Contractant ingeschakelde derden zonder dat deze door Bizzee zijn aangesteld of gebezigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

14.3 De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onvoldoende onderhoud, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid of gebreken die het gevolg zijn van door de Contractant of derden aangebrachte veranderingen.

14.4 Om zich op de garantie te kunnen beroepen dient de Contractant Bizzee onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van de geconstateerde gebreken alsmede alle medewerking te verlenen om Bizzee in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

14.5 In geval van een garantieverplichting zal Bizzee kosteloos de gebreken herstellen. Indien herstel van de gebreken redelijkerwijze niet mogelijk is, danwel niet mogelijk wordt geacht en de gebreken de bruikbaarheid van de afgeleverde producten als zodanig aanzienlijk voor de Contractant verminderen, dan heeft de Contractant het recht gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

14.6 Mocht Bizzee tijdens de garantieperiode een geleverd product of geleverde dienst hebben vervangen, dan blijft de aanvankelijke ingangsdatum van de garantie gelding behouden en leidt deze vervanging niet tot verlenging van de garantie.

 

15.0 Opzegging overeenkomst:

15.1 Partijen kunnen deze overeenkomst via een aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 3 maanden. Na beëindiging van de overeenkomst zal Bizzee binnen een termijn van een maand ertoe zorgdragen dat alle administratieve gegevens van de Contractant uit haar systemen zijn verwijderd.

16.0 Opschorting overeenkomst:

16.1 Bizzee heeft te allen tijde het recht om na voorafgaande aankondiging per brief of per e-mail haar dienstverlening ten aanzien van de Contractant op te schorten indien de Contractant (waaronder begrepen bij haar werkzame personen) de haar door Bizzee ter beschikking gestelde producten op enigerlei wijze: a. misbruikt, aanwendt voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd, danwel wijzigingen hierin aanbrengt; b. vervreemdt of bezwaart; c. gebruikt op een manier die leidt of zou kunnen leiden tot een inbreuk op de intellectuele- en industriële eigendomsrechten van Bizzee, haar licentiegever dan wel haar toeleverancier; d.kopieert danwel tracht te kopiëren; e. aan derden in gebruik geeft; f. gebruikt als gevolg waarvan (in)direct schade ten aanzien van Bizzee, haar licentiegever, haar toeleverancier of derden optreedt dan wel kan optreden.

16.2. In geval Bizzee redelijkerwijs vermoedt dat een van de in dit artikel vermelde situaties zich voordoet, is het haar te allen tijde toegestaan om een onderzoek in te stellen naar de handelwijze(n) van de Contractant. De Contractant zal Bizzee in dat geval alle noodzakelijke medewerking in dit verband verlenen.

16.3 In geval van opschorting zijdens Bizzee blijft de Contractant te allen tijde verplicht om te voldoen aan haar (betalings)verplichtingen jegens Bizzee.

 

17.0 Beëindiging overeenkomst:

17.1 Bizzee heeft te allen tijde het recht om een met de Contractant gesloten overeenkomst (en bijgevolg de door haar aan de Contractant verstrekte dienstverlening) per direct en derhalve zonder voorafgaande aankondiging te beëindigen in geval: a. de Contractant in surséance van betaling dan wel in staat van faillissement verkeert, is ontbonden, tijdelijk is stopgezet of geliquideerd, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel deze omstandigheid zich naar objectieve maatstaven op korte termijn lijkt te gaan voordoen; b. de Contractant, na hiertoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen de gestelde termijn alsnog uitvoering geeft aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel enige andere gesloten overeenkomst; c. van Bizzee naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (langer) kan worden verlangd dat zij uitvoering blijft geven aan de inhoud van de overeenkomst.

17.2 Bizzee is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van beëindiging van de overeenkomst blijft de Contractant te allen tijde verplicht om te voldoen aan eventueel nog resterende betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. In geval van faillissement van de Contractant vervalt het recht tot gebruik van aan de Contractant ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

17.3 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst voorts slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

17.4 Indien een overeenkomst, welke naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

17.5 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan de Contractant een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

17.6 Indien de Contractant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Contractant bewijst dat Bizzee ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Bizzee vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

18.0 Aansprakelijkheid van Bizzee; vrijwaring:

18.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bizzee of degenen die door Bizzee zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade bij de Contractant of bij derden ontstaan bij of door de uitvoering van een overeenkomst dan wel door gebreken van door Bizzee geleverde diensten, uitgesloten.

18.2 Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.

18.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten die de Contractant zou moeten maken om de prestatie van Bizzee aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Contractant wordt ontbonden. b. redelijke kosten die de Contractant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Bizzee op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

18.4 Bizzee is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de Contractant op het moment waarop de schade is opgetreden in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Bizzee.

18.5 In geval van aansprakelijkheid aan de zijde van Bizzee komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking waartegen Bizzee is verzekerd. De vergoeding waartoe Bizzee uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht, bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag ten behoeve van de door Bizzee uit hoofde van de overeenkomst geleverde diensten die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen.

18.6 Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500.000 ((vijfhonderd duizend Euro).

18.7 De aansprakelijkheid van Bizzee voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

18.8 De aansprakelijkheid van Bizzee wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Contractant Bizzee onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Bizzee ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Bizzee in staat is adequaat te reageren.

18.9 De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Contractant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bizzee meldt.

18.10 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de Contractant ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van 6 maanden nadat de Contractant op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe, danwel ingeval van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf na verloop van 1 jaar nadat deze op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

18.11 De Contractant vrijwaart Bizzee voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Contractant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Bizzee geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de Contractant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

18.12 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Bizzee zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

19.0 Overmacht:

19.1 Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hieronder in ieder geval uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen ziekte onder het personeel van Bizzee en bij door haar ingeschakelde derden, (technische) bedrijfsstoornissen, gebreken in de programmatuur, storingen in de telecommunicatie infrastructuur, overheidsmaatregelen, wijzigingen in regelgeving, materiaalfouten, het niet (tijdig) door derden aan Bizzee leveren van de aan de Contractant door te leveren diensten en des meer, resulteert nimmer in enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook aan de zijde van Bizzee voor directe dan wel indirecte schade aan de zijde van de Contractant en/of derden.

19.2 Bizzee heeft alsdan te harer keuze het recht hetzij de termijnen met betrekking tot de door haar aan de Contractant te leveren diensten te overschrijden hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij te dier zake tot enige schadevergoeding jegens de Contractant gehouden is en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

19.3 Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in welk geval Bizzee geen schadevergoeding verschuldigd is.

 

20.0 Toepasselijk recht en geschillen:

20.1 Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten en op overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn danwel daarmee samenhangen is uitsluitend Nederlands Recht betreffende het Rijk in Europa van toepassing, hetgeen eveneens onverkort geldt voor alle gevoerde onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en dergelijke.

20.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.

20.3 Alle geschillen, daaronder nadrukkelijk begrepen die geschillen welke slechts door één van partijen als zodanig worden beschouwd, die met betrekking tot, verband houdende met of voortvloeiende uit de uitvoering danwel interpretatie van de door deze voorwaarden beheerste aanvragen, overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en gevoerde onderhandelingen en dergelijke mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij de inzet van het geschil tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton behoort, in welke geval het geschil ter beslechting zal worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank, Sector Kanton.

20.4 Bizzee blijft steeds bevoegd de Contractspartij te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

21.0 Duur:

21.1 In geval de tussen Bizzee en de Contractant gesloten overeenkomst ziet op het periodiek of stelselmatig verlenen van computerservice aan de Contractant, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur zoals partijen in de betreffende overeenkomst hebben bepaald, bij gebreke waarvan de overeenkomst voor de duur van één jaar wordt aangegaan. De overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor eenzelfde duur verlengd, tenzij de Contractant of Bizzee de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode. 

22.0Uitvoering werkzaamheden:

22.1 Bizzee verricht de computerservice enkel en alleen in opdracht van de Contractant. Bizzee zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met de Contractant schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

22.2 In geval Bizzee krachtens een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie computerservice verricht met betrekking tot (de verwerking van) gegevens van de Contractant of haar personeel, zullen alle daaraan verbonden kosten door Bizzee bij de Contractant in rekening worden gebracht. Het bepaalde in de tweede zin van het vorig lid is van overeenkomstige toepassing.

22.3 Alle door Bizzee in opdracht van de Contractant te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Bizzee te stellen condities en voorwaarden door de Contractant gebruiksklaar aan Bizzee worden geleverd. De Contractant zal de door Bizzee te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van deze verwerking ophalen van de plaats waar Bizzee de computerservice uitvoert. Ieder transport c.q. transmissie, op welke wijze dan ook, geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de Contractant, ook indien deze door Bizzee wordt uitgevoerd of verzorgd.

22.4 De Contractant staat er voor in dat alle door haar aan Bizzee ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Bizzee verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties zoals door Bizzee gesteld.

22.5 Alle mogelijke rechten van intellectuele en industriële eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot door Bizzee bij de computerservice gebruikte apparatuur, programmatuur en andere zaken blijven te allen tijde rusten bij Bizzee. Het voorgaande geldt tevens indien de Contractant een vergoeding aan Bizzee betaalt voor het door Bizzee ontwikkelen of aanschaffen van zodanige apparatuur of programmatuur. Bizzee is te allen tijde gerechtigd om alle van de Contractant ontvangen producten en gegevens, waaronder de gegenereerde resultaten van de verwerking, onder zich te houden totdat de Contractant heeft voldaan aan al haar betalingsverplichtingen jegens Bizzee.

22.6 Bizzee is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aan te brengen. In geval dergelijke wijzigingen mochten leiden tot een verandering van de bij de Contractant geldende procedures, zal Bizzee de Contractant hierover zo spoedig mogelijk inlichten. In een dergelijk geval komen de kosten van zodanige verandering geheel voor rekening van de Contractant. De Contractant heeft alsdan de keuze om de met Bizzee gesloten overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het tijdstip waarop de betreffende wijziging in werking treedt. Het voorgaande geldt niet in geval de wijziging verband houdt met wijzigingen of ontwikkelingen in toepasselijke wetgeving of in andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, danwel in geval Bizzee de kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt.

22.7 Bizzee zal voor zover mogelijk ertoe zorgdragen dat de door haar bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur voldoet en blijft voldoen aan de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving.

22.8 Op verzoek van de Contractant zal Bizzee tegen haar gebruikelijke tarieven de Contractant voorzien van advies over de gevolgen van de aanpassingen voor de Contractant.

 

23.0 Beveiliging, privacy en bewaartermijnen:

23.1 Bizzee voldoet aan alle mogelijke juridische verplichtingen die uit hoofde van de Nederlandse weten regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Bizzee zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de (persoons) gegevens van de Contractant te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

23.2 De Contractant draagt ertoe zorg en staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. De Contractant zal Bizzee op eerste verzoek onverwijld alle terzake gevraagde informatie schriftelijk verstrekken.

23.3 De Contractant vrijwaart Bizzee voor alle mogelijke aanspraken van derden die jegens Bizzee door deze derden mochten worden ingesteld op basis van een niet aan Bizzee toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

23.4 De Contractant vrijwaart Bizzee voorts voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Bizzee door deze derden mochten worden ingesteld op basis van schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

 

24.0 Garantie:

24.1 Bizzee is nimmer door de Contractant danwel door derden verantwoordelijk c.q. aansprakelijk te houden voor de controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. De Contractant zal na ontvangst van de verwerkte resultaten deze resultaten zelf controleren. Bizzee biedt nimmer enige garantie dat de door haar verleende computerservice foutloos of zonder onderbrekingen aan de Contractant wordt verleend. Indien eventuele gebreken in de resultaten van de computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Bizzee uit hoofde van de overeenkomst onmiskenbaar verantwoordelijk is (te houden), zal Bizzee de door haar verleende computerservice kosteloos herhalen, teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen. Het voorgaande geldt echter enkel en alleen in geval de Contractant de vermeende gebreken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de verwerkte resultaten schriftelijk en gedetailleerd aan Bizzee kenbaar heeft gemaakt. In geval eventuele gebreken niet zijn toe te rekenen aan Bizzee en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden door toedoen van de Contractant, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zal Bizzee de kosten van een eventuele herhaling van de computerservice volgens haar gebruikelijke tarieven bij de Contractant in rekening brengen. Indien herstel van aan Bizzee aantoonbaar toe te rekenen gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bizzee de voor de betreffende computerservice door de Contractant verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens de Contractant aansprakelijk te zijn. Aan de Contractant komen op geen enkele wijze andere rechten wegens gebreken in de computerservice toe dan de rechten vermeld in deze garantieregeling. 

25.0 Uitvoering:

25.1 Bizzee zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om de door haar aan de Contractant te verstrekken dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Contractant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

25.2 Alle door Bizzee aan de Contractant verstrekte diensten houden te allen tijde slechts een inspanningsverbintenis en derhalve nimmer een resultaatsverplichting in. Het voorgaande is slechts anders in geval Bizzee in de (schriftelijke) overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat aan de Contractant heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven. Eventuele tussen Bizzee en de Contractant te maken afspraken betreffende een concreet serviceniveau worden steeds enkel en alleen schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.

25.3 Indien tussen Bizzee en de Contractant is overeengekomen dat de door Bizzee te verstrekken dienstverlening in meerdere fasen zal plaatsvinden, is Bizzee steeds gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een specifieke fase behoren uit te stellen totdat de Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

25.4 Slechts indien Bizzee en de Contractant dit schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen, is Bizzee gehouden bij de uitvoering van de door haar te verstrekken dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Contractant in haar dienstverlening te betrekken. Bizzee is nimmer verplicht aanwijzingen van de Contractant op te volgen indien deze de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen door Bizzee worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform hetgeen is bepaald in artikel 26.

25.5 In geval Bizzee en de Contractant een overeenkomst tot dienstverlening zijn aangegaan met het oog op de uitvoering hiervan door een specifiek persoon, is Bizzee steeds gerechtigd om na overleg met de Contractant deze persoon te vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties.

25.6 Bij gebreke van een uitdrukkelijk tussen Bizzee en de Contractant overeengekomen factureringsschema dient de Contractant alle bedragen die betrekking hebben op de door Bizzee verstrekte dienstverlening eens per kalendermaand achteraf aan Bizzee te voldoen.

 

26.0 Wijzigingen en meerwerk:

26.1 Indien Bizzee op verzoek of met voorafgaande instemming van de Contractant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Contractant worden vergoed conform de gebruikelijke tarieven van Bizzee. Van het leveren van meerwerk door Bizzee is tevens sprake in geval een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Bizzee is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek van de Contractant te voldoen, waarbij tevens geldt dat Bizzee als voorwaarde kan stellen dat hiertoe een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

26.2 De Contractant erkent en aanvaardt dat als gevolg van werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorig lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening mogelijkerwijs wordt beïnvloed. Hetzelfde geldt ten aanzien van de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Contractant en Bizzee. Het feit dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden ertoe nopen dat door Bizzee meerwerkzaamheden dienen te worden verricht levert voor de Contractant nimmer grond op voor ontbinding of beëindiging van de gesloten overeenkomst.

26.3 Voor zover ten aanzien van de door Bizzee verstrekte de dienstverlening tussen Bizzee en de Contractant een vaste prijsstelling is overeengekomen, zal Bizzee de Contractant desverzocht vantevoren schriftelijk informeren over de financiële gevolgen van de extra te verrichten werkzaamheden of prestaties.

 

27.0 Opleidingen, cursussen en trainingen:

27.1 Voor zover de door Bizzee verstrekte dienstverlening bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training ten behoeve van de Contractant, kan Bizzee steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling van de Contractant verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden te allen tijde beheerst door de bij Bizzee gebruikelijke regels.

27.2 Indien het aantal aanmeldingen naar het oordeel van Bizzee daartoe aanleiding geeft, is Bizzee te allen tijde gerechtigd de betreffende opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, danwel deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Bizzee kan door de Contractant in dit verband op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

28.0 Detachering:

28.1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake in geval Bizzee een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan de Contractant ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van de Contractant werkzaamheden te laten uitvoeren.

28.2 Bizzee zal voor zover mogelijk ertoe zorgdragen dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 25.5 inzake vervanging.

28.3 De Contractant is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken in geval: (i) de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en de Contractant dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Bizzee heeft kenbaar gemaakt, dan wel (ii) van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker. Bizzee zal aan het verzoek van de Contractant onverwijld aandacht geven. Bizzee biedt nimmer de garantie dat vervanging van de gedetacheerde medewerker steeds mogelijk is. Indien vervanging van de gedetacheerde medewerker niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van de Contractant op verdere nakoming van de overeenkomst door Bizzee, evenals alle aanspraken van de Contractant wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van de Contractant betreffende de door Bizzee verrichte werkzaamheden blijven te allen tijde in stand.

28.4 Bizzee draagt zorg voor de tijdige en volledige afdracht van de ten aanzien van de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot)premies voor sociale verzekeringen. Bizzee vrijwaart de Contractant voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door Bizzee van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), doch slechts in geval de Contractant de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan Bizzee overlaat, haar hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent en haar alle benodigde informatie en, indien door Bizzee gewenst, procesvolmachten verstrekt.

28.5 Bizzee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van de Contractant tot stand zijn gekomen.

 

29.0 Ontwikkeling programmatuur:

29.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de tussen Bizzee en de Contractant gesloten overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan Bizzee ter hand zijn gesteld, zullen partijen in onderling overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ten behoeve van de Contractant door Bizzee ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal plaatsvinden. Bizzee zal de ontwikkeling van de programmatuur steeds met zorg uitvoeren en dit op basis van de door de Contractant verstrekte gegevens. De Contractant staat te allen tijde in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de door haar verstrekte gegevens. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in onderling overleg tussen partijen tot stand komen.

29.2 Bizzee is te allen tijde gerechtigd, doch is hiertoe geenzins verplicht, om de juistheid, volledigheid of consistentie van de door de Contractant aan haar ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van de Contractant op te schorten totdat de Contractant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

29.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 verkrijgt de Contractant slechts het recht tot het gebruik van de programmatuur in en ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Bizzee en de Contractant is overeengekomen, kan de broncode van de betreffende programmatuur en de bij de ontwikkeling van deze programmatuur gemaakte technische documentatie aan de Contractant ter beschikking worden gesteld. In dit laatste geval zal de Contractant gerechtigd zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

 

30.0 Aflevering, installatie en acceptatie:

30.1 Bizzee zal de ten behoeve van de Contractant te ontwikkelen programmatuur zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties aan de Contractant afleveren en bij deze installeren, dit laatste slechts indien een door Bizzee uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Contractant zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving daartoe aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Bizzee niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

30.2 In geval een acceptatietest tussen Bizzee en de Contractant is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering van de programmatuur. In geval een door Bizzee uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het de Contractant in geen geval toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Bizzee kan steeds van de Contractant verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat deze met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Bizzee worden gerapporteerd.

30.3 De door Bizzee ten behoeve van de Contractant ontwikkelde programmatuur zal in ieder geval tussen partijen gelden als zijnde geaccepteerd: a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering van de apparatuur of, indien een door Bizzee uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van deze installatie, dan wel b. indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel c. indien Bizzee vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 30.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 10.7 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 30.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien de Contractant daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

30.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de door Bizzee ontwikkelde programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de Contractant Bizzee hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

30.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 10.7 bevat, zal de Contractant Bizzee uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de betreffende fouten informeren. Bizzee zal zich naar beste vermogen inspannen om de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Bizzee te allen tijde gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

30.6 De acceptatie van de door Bizzee ontwikkelde programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Bizzee om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 33, indien toepasselijk, te herstellen. De acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.

30.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen door Bizzee aan de Contractant wordt afgeleverd en wordt getest, laat de niet-acceptatie door de Contractant van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

30.8 De acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 30.3 heeft tot gevolg dat Bizzee ten volle gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Bizzee is overeengekomen, van haar verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. De acceptatie van de programmatuur door de Contractant doet niets af aan de rechten van de Contractant op grond van artikel 30.6 betreffende kleine fouten en artikel 33 betreffende garantie.

30.9 Bij gebreke van een tussen Bizzee en de Contractant uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd op het moment van aflevering van de programmatuur door Bizzee dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Bizzee uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

 

31.0 Gebruiksrecht:

31.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 verleent Bizzee de Contractant het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht tot het gebruik van de programmatuur. De Contractant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen te allen tijde strikt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van de Contractant uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

31.2 De programmatuur mag door de Contractant uitsluitend in of ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt, zulks op de betreffende verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal, soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht door Bizzee is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van de Contractant waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden, doch slechts voor zover dat uit de tussen Bizzee en de Contractant gesloten overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

31.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Voorts is het de Contractant in geen geval toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of deze op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Contractant gebruikt. De Contractant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten en zulks in overleg met Bizzee. De Contractant zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden door Bizzee nimmer aan de Contractant ter beschikking gesteld, ook niet indien de Contractant bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding aan Bizzee te voldoen. De Contractant erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Bizzee bevat.

31.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de Contractant alle in haar bezit zijnde exemplaren van de programmatuur in dezelfde staat als waarin de Contractant deze van Bizzee heeft ontvangen aan Bizzee retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Contractant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de Contractant van zodanige vernietiging onverwijld schriftelijk melding maken bij Bizzee.

 

32.0 Aflevering, installatie en acceptatie:

32.1 Bizzee zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan de Contractant afleveren en, indien een door Bizzee uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij de Contractant installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Contractant zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Bizzee niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

32.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 30.2 tot en met 30.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de Contractant de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van Bizzee ingevolge de garantie van artikel 33. In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 30.8 onverminderd.

32.3 Bij gebreke van een tussen Bizzee en de Contractant uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema is de Contractant alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur door Bizzee en het recht tot gebruik van de programmatuur van Bizzee verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur door Bizzee dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Bizzee uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

 

33.0 Garantie:

33.1 Bizzee zal voor zover mogelijk ertoe zorgdragen dat eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel 10.7 binnen een redelijke termijn worden hersteld in geval deze fouten binnen een periode van drie maanden na aflevering van de programmatuur, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na de acceptatie ervan gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Bizzee door de Contractant zijn gemeld. Bizzee garandeert nimmer dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis door Bizzee uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van de Contractant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Bizzee volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel bij de Contractant in rekening zal brengen. Bizzee kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel bij de Contractant in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Contractant of van andere niet aan Bizzee toe te rekenen oorzaken dan wel indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt nadrukkelijk niet onder de garantie. De garantieverplichting zijdens Bizzee vervalt indien de Contractant zonder schriftelijke toestemming van Bizzee wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

33.2 Herstel van fouten zal slechts geschieden op een door Bizzee te bepalen locatie. Bizzee is te allen tijde gerechtigd om tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

33.3 Bizzee heeft geen verplichting inzake herstel van fouten die na afloop van de in artikel 33.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

 

34.0 Onderhoud:

34.1 Indien met het oog op de door Bizzee ter beschikking gestelde programmatuur tussen Bizzee en de Contractant een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is begrepen, zal de Contractant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Bizzee geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd en schriftelijk aan Bizzee melden. Na ontvangst van de melding zal Bizzee zich naar beste vermogen inspannen om fouten in de zin van artikel 10.7 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Bizzee te bepalen wijze en termijn aan de Contractant ter beschikking worden gesteld. Bizzee is te allen tijde gerechtigd om tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Contractant zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Bizzee niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

34.2 Bizzee biedt geen garantie dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

34.3 Bizzee kan de kosten van herstel volgens haar gebruikelijke tarieven bij de Contractant in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Bizzee toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Bizzee is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

34.4 Indien tussen Bizzee en de Contractant een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Bizzee bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze versies binnen een redelijke termijn aan de Contractant ter beschikking stellen. Na het verstrijken van een periode van drie maanden na de beschikbaarstelling van een verbeterde versie aan de Contractant is Bizzee niet meer gehouden om eventuele fouten in de oude(re) versie te herstellen en ondersteuning te verlenen met betrekking tot de oude(re) versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Bizzee van de Contractant verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Bizzee aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding aan Bizzee wordt betaald.

34.5 Indien de Contractant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Bizzee is aangegaan, kan Bizzee niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst met de Contractant aan te gaan.

34.6 Bij gebreke van een tussen Bizzee en de Contractant uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema is de Contractant alle bedragen die betrekking hebben op de onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode aan Bizzee verschuldigd.

 

35.0 Programmatuur toeleverancier:

35.1 Indien en voor zover Bizzee programmatuur van derden aan de Contractant ter beschikking stelt, zullen, mits dat door Bizzee schriftelijk aan de Contractant is medegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. De Contractant aanvaardt reeds nu voor alsdan de bedoelde voorwaarden van deze derden. Deze voorwaarden liggen voor de Contractant ter inzage bij Bizzee. Bizzee zal deze voorwaarden op verzoek van de Contractant kosteloos aan de Contractant toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Contractant en Bizzee om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt onverkort het bepaalde in deze algemene voorwaarden. 

36.0 Selectie apparatuur, aflevering en risico:

36.1 De Contractant draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Bizzee biedt geen garantie dat de apparatuur geschikt is voor het door de Contractant beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

36.2 De door Bizzee aan de Contractant verkochte apparatuur zal door Bizzee aan de Contractant worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van Bizzee. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Bizzee de aan de Contractant verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door de Contractant aan te wijzen plaats. Bizzee zal de Contractant zo mogelijk tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop zij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door Bizzee aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief en verplichten Bizzee nergens toe.

36.3 Aflevering van apparatuur door Bizzee aan de Contractant geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d.

36.4 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op de Contractant bij aflevering van de apparatuur aan de Contractant. Indien ten behoeve van de aflevering van de apparatuur, al dan niet op verzoek of instructie van de Contractant, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur echter reeds over op de Contractant op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.

36.5 Bizzee zal de apparatuur verpakken volgens de bij haar geldende gebruikelijke maatstaven. Indien de Contractant een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor haar rekening zijn. De Contractant zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Bizzee geleverde producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. De Contractant vrijwaart Bizzee te allen tijde voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.

 

37.0 Omgevingseisen en installatie:

37.1 De Contractant draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door Bizzee in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen e.d.).

37.2 Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal Bizzee de apparatuur installeren of laten installeren. In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door Bizzee is niet begrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur of tot het uitvoeren van dataconversie.

37.3 Indien Bizzee zich heeft verbonden tot installatie zal de Contractant vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies van Bizzee opvolgen.

37.4 De Contractant zal Bizzee voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en -uren van Bizzee en zal Bizzee terzake alle noodzakelijke medewerking verlenen.

 

38.0 Garantie:

38.1 Bizzee zal zich er naar beste vermogen voor inspannen om eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Bizzee in het kader van garantie of onderhoud aan de Contractant zijn geleverd, binnen een redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven door de Contractant bij Bizzee zijn gemeld. In geval herstel van de apparatuur naar het redelijk oordeel van Bizzee niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of in geval aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Bizzee gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt te allen tijde buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden automatisch eigendom van Bizzee. De garantieverplichting zijdens Bizzee vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien de Contractant zonder toestemming van Bizzee wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Bizzee in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Bizzee zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden aan de Contractant onthouden.

38.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Bizzee bij de Contractant in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

38.3 Bizzee heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die door de Contractant na afloop van de in artikel 38.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

 

39.0 Apparatuur toeleverancier:

39.1 Indien en voor zover Bizzee apparatuur van derden aan de Contractant levert, zullen, mits dat door Bizzee schriftelijk aan de Contractant is medegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. De Contractant aanvaardt reeds nu voor alsdan de bedoelde voorwaarden van deze derden. Deze voorwaarden liggen voor de Contractant ter inzage bij Bizzee. Bizzee zal deze voorwaarden op verzoek van de Contractant kosteloos aan de Contractant toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Contractant en Bizzee om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt onverkort het bepaalde in deze algemene voorwaarden. 

40.0 Duur onderhoudsverplichting:

40.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt tussen Bizzee en de Contractant aangegaan voor de tussen partijen in de betreffende overeenkomst gestelde duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

40.2 De overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor eenzelfde duur verlengd, tenzij de Contractant of Bizzee de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

41.0 Onderhoud:

41.1 De inhoud en omvang van de door Bizzee te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is Bizzee verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door de Contractant bij Bizzee zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in dit onderdeel verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door Bizzee schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is enkel en alleen sprake indien de Contractant deze kan aantonen en deze storing kan worden gereproduceerd.

41.2 Het onderhoud wordt door Bizzee verricht tijdens de bij Bizzee geldende werkdagen en werkuren.

41.3 Bizzee behoudt zich te allen tijde onder meer het recht voor om haar onderhoudsverplichtingen jegens de Contractant op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Bizzee, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Bizzee met zich meebrengen.

41.4 Bizzee draagt zorg voor het actueel houden van haar expertise omtrent de apparatuur. Bizzee zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en deze vastleggen in haar administratie. Bizzee zal de Contractant op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

41.5 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Bizzee noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven te allen tijde eigendom van Bizzee.

 

42.0 Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden:

42.1 De Contractant zal onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur Bizzee daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van de Contractant opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. De Contractant is gehouden het personeel van Bizzee of door Bizzee aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan Bizzee ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.

42.2 Op verzoek van Bizzee zal een ter zake kundige werknemer van de Contractant voor raadpleging bij de onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. De Contractant heeft het recht bij alle ten behoeve van de Contractant uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

42.3 De Contractant is bevoegd niet door Bizzee geleverde apparatuur en systemen op de aan de Contractant verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop niet door Bizzee geleverde programmatuur te installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door Bizzee geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door Bizzee geleverde programmatuur zijn en blijven te allen tijde voor rekening van de Contractant.

42.4 Indien het naar het oordeel van Bizzee voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal de Contractant deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van Bizzee stellen.

42.5 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van Bizzee behoort, dient door de Contractant kostelloos ter beschikking te worden gesteld.

42.6 De Contractant draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

42.7 De Contractant draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Bizzee deze onder zich heeft voor de onderhoudswerkzaamheden. De Contractant staat er zelf voor in zich tegen dergelijke risico’s afdoende te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan Bizzee voor onderhoud aan te bieden draagt de Contractant ervoor zorg dat van alle in de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt.

42.8 Bizzee aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen Bizzee en de Contractant is overeengekomen.

42.9 Bij gebreke van een tussen Bizzee en de Contractant overeengekomen factureringsschema is de Contractant alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur bij aanvang van de onderhoudsperiode aan Bizzee verschuldigd.

 

43.0 Dienstverlening

43.1 De bepalingen in dit onderdeel “Dienstverlening” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Bizzee diensten aan de Contractant verleent die zijn aan te merken als het verrichten van advieswerkzaamheden, het verrichten van een toepasbaarheidsonderzoek, het verrichten van consultancy, het verzorgen van opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering en hosting, danwel het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en het verlenen van diensten met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen gelden onverminderd de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud. 

44.0 Computerservice

44.1 De bepalingen in dit onderdeel “Computerservice” zijn naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Bizzee diensten op het gebied van computerservice aan de Contractant verstrekt. Onder de term Computerservice zoals bedoeld in deze voorwaarden wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens via programmatuur en apparatuur die door Bizzee wordt beheerd.

45.0 Gebruik en onderhoud programmatuur

45.1 De bepalingen in dit onderdeel “Gebruik en onderhoud programmatuur” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door Bizzee ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit onderdeel bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een vorm die voor een gegevensverwerkende machine leesbaar is en die is vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Bizzee te verstrekken nieuwe versies. In geval in dit onderdeel over programmatuur wordt gesproken, zijn hiermee tevens bedoeld websites. 

46.0 Onderhoud apparatuur

46.1 De bepalingen in dit onderdeel “Onderhoud apparatuur” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Bizzee en de Contractant een overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

47.0 Verkoop Apparatuur

47.1 De bepalingen in dit onderdeel “Verkoop apparatuur” zijn naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Bizzee apparatuur aan de Contractant verkoopt. Voor zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen verzet zijn onder het begrip ‘apparatuur’ tevens losse onderdelen van apparatuur begrepen.

48.0 Uitsluitingen:

48.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de tussen Bizzee en de Contractant gesloten overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Bizzee op grond van de overeenkomst, en zullen door Bizzee apart bij de Contractant in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.

48.2 In de onderhoudsprijs is nadrukkelijk niet begrepen: a. het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere magnetische opslagmedia en inktlinten; b. de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Bizzee; c. werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie van apparatuur; d. modificaties aan apparatuur; e. verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden als gevolg hiervan.

Voor meer informatie: Bizzee, Dorpstraat 30, 5708 GH HELMOND. Telefoon: +31 492 210200 Fax: +31 492 663235 info@Bizzee.nl , www.Bizzee.nl